Poškodenie mozgu – čo ďalej?  

Apalický syndróm – bdelá kóma, príčiny, terapia, neuronálna stimulácia podľa Luriju, eticko – morálne a spoločenské dôsledky.Apalický syndróm – bdelá kóma, príčiny, terapia, neuronálna stimulácia podľa Luriju, eticko – morálne a spoločenské dôsledky.

V roku 1920 začali Lurija a Vygotskij so svojimi prvými pokusmi s pacientami s poškodením mozgu. Vygotskij potreboval na vykonanie „brain mappingu“ dva druhy testov, ktoré vyvinuli v Rusku. Jedna metóda je na základe reflexológie, druhá využíva testovaciu škálu, ktorá je podobná tej, ktorú neskôr vytvoril Wechsler. Oboje však neuspokojili ciele týchto dvoch vedcov. Testy totiž nevysvetlili mechanizmy vyplývajúce z neurologických porúch.

Lurija a Vygotskij sformulovali všeobecné princípy nového analyzovania organizácie psychických procesov. Na začiatku sa pokúsili špecifikovať vzťah medzi elementárnymi a vyššími formami psychických aktivít a ich cerebrálnou organizovanosťou u zdravých dospelých ľudí.  Potom určili možné zmeny  v psychických procesoch, ktoré by sa mohli objaviť pri rôznych formách poškodenia mozgu,  ako aj  tie, ktoré by sa dali očakávať pri skoršom anormálnom ontogenetickom vývoji. Bol to vlastne Lurijov principiálny nápad začať analyzovať psychologickú štruktúru každej vyššej duševnej funkcie a potom popísať jej poruchy.
Lurija a Vygotskij pracovali aj s afázickými pacientami a pokúšali sa zistiť kvalitatívne rozdiely medzi normálnou a narušenou verbálnou…

Je potrebné zdôrazniť, že  Lurija a Vygotskij sa venovali štúdiám populácii s poškodením mozgu- bdela koma, a  afázikom, aby otestovali niektoré ich základné hypotézy týkajúce sa vzťahu medzi rečou a myslením……

Lurija  v rokoch 1947-48  sformuloval hlavný princíp rehabilitácie:

  • odblokovanie prechodne blokovaných funkcií
  • využitie funkčných schopností zachovalých symetrických oblastí druhej hemisféry
  • použitie zachovalých stavebných častí zanedbaných funkčných systémov

Prvý princíp znamená, že zdanlivo podobne fungujúce poruchy po poškodení mozgu môžu mať rôzne dôsledky….          

DDr.Ph. Ruzinsky Zoltan Dr.h.c. neuropsychológ a klinický logopéd z Viedne

Propagačný priestor pre Vás – máte záujem o publikovanie odborného článku?

Text – rozsah: A4 (max. 1800 znakov). Článok môže obsahovať fotografie súvisiace s textom.