2 % s Adrosko pomáhajú plnohodnotnejšie a kvalitnejšie žiť ľuďom so špeciálnymi potrebami

Financie získané z 2% z už zaplatených daní, nepredstavujú pre Vás žiadne iné dodatočné náklady. Zapojte sa. Pomôžme spoločnými silami ľuďom plnohodnotnejšie a kvalitnejšie žiť. Adrosko, o.z. si nestrháva poplatky za spracovanie!

Údaje o prijímateľovi 2%, potrebné pri vypĺňaní tlačiva

IČO: 50556959
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Názov: ADROSKO
Sídlo – ulica: BAJKALSKÁ
Súpisné číslo: 12188/5
PSČ: 83104
Obec: BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

(Kópie dokladov o poukázaní podielu zaplatenej dane nám doručte do 30.6.2023 emailom na adresu: oz@adrosko.sk. Nezabudnite prípísať meno a priezvisko osoby, pre ktorú sú prostriedky z 2% určené.)

Staré verzie tlačív nebudú daňové úrady akceptovať.

Postup na poukázanie 2% z daní za rok 2022

 – POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE ZAMESTNANCA
15.02.2023 – do tohto termínu požiadajte zamestnávateľa o “vykonanie ročného zúčtovania” a o vystavenie “potvrdenia o zaplatení dane”.
Následne je potrebné vyplniť tlačivo “Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby” (aktuálne tlačivo si môžete stiahnúť nižšie).
30.04.2023 – do tohto termínu obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením) doručte alebo zašlite poštou na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska.
Poznámka: Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Výška darovacej sumy predstavuje minimálne 3 €.

 – POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE FYZICKÚ OSOBU, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA
Fyzická osoba vyplňuje daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v tomto tlačive sa uvádzajú údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy (2% z dane).
31.03.2023 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.
Poznámka: Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

 – POSTUP NA POUKÁZANIE 1 % ( 2% ) Z DANE PRE PRÁVNICKÚ OSOBU
Právnická osoba vyplňuje údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy 1% (2% z dane) priamo v daňovom priznaní.
31.03.2023 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak).
Poznámka: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 €.