Dodko, 7r., NKS
Práca na počítači so špeciálnym programom na hkasový výstup.
Farebné zvýraznenie už naučených samohlások a spoluhlások pomáha k lepšej orientácii na klávesnici a k automatizácii pri písaní. Ďakujeme rodine za osvetu AAK komunikačnej pomôcky?❤️??
Zdroj

Zdieľajte nás na :